Internetdagarna interviews - introduction by anunnaki

Vem är du? Vad jobbar du med och varför är du på Internetdagarna?

Min chef skickade hit mig. Jag är bibliotekarie.

Jag har hand om internet-drop-in i biblioteket. Jag lär folk om internet och hur de ska integrera på nätet. Hur de kan hitta saker. Jag försöker anonymisera vad det är de vill veta. Vad man kan ta reda på nätet. Försöker lära dem teknik, hur de kan använda internet. Använda rätt verktyg.

Själv använder jag internet för streaming. Man kommer hem från jobbet och sitter i soffan och streamar. Eller sociala medier. Tar reda på saker. Jag pluggar också och använder lärplattformar. Det är en klar del i pluggandet

När blev du sist hoppfull eller glad över internet eller dess framtid?

Inte åt utvecklingen. Man blir glad när det blir sådana här träffar där man kan utbyta idéer. Det kanske är lite apokalyps, men spännande när Snowden kom ut. Det var jätteintressant. Man visste om det, men ändå fick man det som en bajsmacka i ansiktet.

Jag tar det lite som det kommer, eftersom jag inte kan lära ut det som inte redan finns. Koncentrerar mig på det som finns just nu och tar det som det kommer.

Det som ger mest nytta för människor jag hjälper handlar om att lära folk fylla i blanketter till myndigheter. Om de fått en ny mobil i julklapp kan man visa dem. Ofta lite grand, sedan har vi flera träffar så det inte blir för mycket. Den nya tekniken behöver hela tiden visas upp. Hur man betalar räkningar, till exempel. Det är många som inte förstår internetbanker. Då får jag lära mig alla system också.

Ingen har frågat om Bitcoin på biblioteket, men jag känner de som har frågat mig. Har mest bara skickat dem vidare.

Jag håller inte på med bitcoin. Min man gör, han har en hel server i källaren som låter som ett flygplan. Alla skåp som lyser och blinkar och håller på. Det är hans område, det får han sköta.

Jag har inte kommit dit än. Det känns som att jag inte tagit i den delen, för att det redan finns.

När gjorde internet eller dess utveckling dig arg, rädd eller bekymrad?

Det gör den jämt. Det är alltid så: “Nej, vad är det här?”

Väldigt ofta.

Ni har satt en tejpbit över webbkameran. Det har jag också på min. Läste en artikel om att man bygger AI för att göra en gud. Alla människor som är på nätet är en del av gud, säger de. Därför skapar man gud när man tar all data. Det tyckte jag lät creepy. En intressant artikel. Kommer inte ihåg vem som skrev den.

På biblioteket, de undrar alltid varför man måste ha ett google-konto. det är för att google ska veta vad du gör. Det är så det ser ut idag.

Vissa saker måste de ha ett konto för att det ska fungera. Mitt apple-ID, varför måste jag ha det? Det är lättare om du ska få en login. Du måste ha konton på många ställen för att komma vidare. Det tycker de inte är jättekul. Inte när jag berättar om: “det är bara för att de vill veta allt om dig. Lika bra att acceptera!”

name: anunnaki

1 Like

English translation.
Disclaimer, rough translation made by Hugi with AI support:

Who are you? What are you working on and why are you on the Internet Days?

My boss sent me here. I’m a librarian.

I take care of the internet drop-in in the library. I teach people about the internet and how to integrate online. How they can find things. I try to anonymize what it is they want to know. What to find out online. Trying to teach them technology, how to use the internet. Use the right tools.

I use the internet for streaming myself. You come home from work and sit on the couch and stream. Or social media. Finding out things. I also learn and use learning platforms. It is a clear part of learning.

When did you last become hopeful or happy about the internet or its future?

It may be a little apocalyptic, but exciting when Snowden came out. It was really interesting. You knew about it, but you still got it as a shit-sandwich in the face.

I take it a bit as it comes, because I can’t teach what doesn’t already exist. Concentrate on what is right now and take it as it comes.

What gives the most benefit to people is when help teaching people to fill out forms for government agencies. Or if they have received a new cellphone in Christmas gift you can show them. The new technology needs to be constantly displayed. How to pay bills, for example. Many people do not understand internet banking. Then I get to learn all the systems as well.

No one has asked about Bitcoin in the library, but some people I know have asked me about it. I have just passed them along to someone else.

I’m not on bitcoin. My husband is, he has a whole server in the basement that sounds like an airplane. All cabinets that glow and flash. That’s his area, he has to take care of it.

I haven’t gotten there yet. It feels like I haven’t taken in that part, because it already exists with him.

When did the internet or its development make you angry, scared or worried?

It always does. It’s always like, “No, what’s this?”

Very often.

You have put a piece of tape over the webcam. I have that on mine too. Read an article about building AI to make a god. All people online are part of God, they say. That’s why you create God when you take all the data. I thought that sounded creepy. An interesting article. Can’t remember who wrote it.

At the library, they always wonder why you have to have a google account. It is for google to know what you are doing. That’s what it looks like today.

Some things they need to have an account for it to work. My apple ID, why do I have to have it? It’s easier if you get a login. You must have accounts in many places to proceed. They do not think this is very fun, when I tell them: “it’s just because they want to know everything about you. Just just need to accept it! ”

I think this is probably a common experience all around the world. And it’s probably just going to get worse as the digital divide gets deeper.