Internetdagarna interviews - introduction by Capercaillie

Vem är du? Vad jobbar du med och varför är du på Internetdagarna?

Jag är på internetdagarna för att det är intressanta talare och för att träffa mitt nätverk i den här svängen. Folk som jobbar med digitala och sociala medier. Jag är kommunikatör. Jag har tidigare stort engagemang för att främja tjejer att söka till teknikyrken, och i vår ska jag gå ett 12 veckors program för att bli javautvecklare!

När blev du sist hoppfull eller glad över internet eller dess framtid?

När jag såg Edgeryders grafvisualisering. Det gör mig glad att se hur man kan visualisera det som annars är ogreppbart. Tänker på tex Hampus Brynolf gjorde visualiseringar över Twitter-census. Förut kunde man få ut data från Twitters API, och han plockade ut vad olika svenska twittrare hörde ihop och vad de hade gemensamt.

När gjorde internet eller dess utveckling dig arg, rädd eller bekymrad?

När jag ser människor skriva snäva och jobbiga saker, en smal världsbild. Problemet med obehagliga, misogyna socialt missanpassade personer är att för 30 år sedan satt de i någon källare och var konstiga hade de inget annat val än att socialiseras in i en gemenskap eller vara ensamma. Idag kan de istället hitta varandra och bygga en gemenskap runt de värderingarna.

Det finns en stor positiv sida av det såklart. Nördarnas revanch. De har gjort klivet ut. Men även de som är obehagliga på ett farligt sätt hittar sammanhang utan att behöva socialiseras ut ur sina extrema åsikter.

name: Capercaillie

@Capercaillie this is the event we talked about at Internetdagarna, please share with your network! :slight_smile:

Also, check this out, relates to you thoughts on radicalization:

English translation.
Disclaimer, rough translation made by Hugi with AI support:

Who are you? What are you working on and why are you at the Internet Days?

I am at the internet days because there are interesting speakers and to meet my network in this context. People who work with digital and social media. I’m a communicator. I have a strong commitment to promoting girls to apply to the tech sector, and this spring I will be doing a 12 week program to become a Java developer!

When did you last become hopeful or happy about the internet or its future?

When I saw Edgeryder’s graph visualization. It makes me happy to see how you can visualize what is otherwise intangible. Thinking of eg Hampus Brynolf made visualizations over the Swedish Twitter census. Previously, it was possible to get data from Twitter’s API, and he picked out what different contexts Swedish twitters belonged to and what they had in common.

When did the internet or its development make you angry, scared or worried?

When I see people writing with a narrowminded worldview. The problem with unpleasant, misogynous, socially maladaptive people is that 30 years ago they sat in some basement and were strange they had no choice but to socialize into a community or be alone. Today, they can instead find each other and build a community around those values.

There is a big positive side to it, of course. The revenge of the nerds. But that also means that those who are creepy find context with each other without having to be socialized out of their extreme opinions.

You raise many good points. A smart user has to think maybe like a bike rider on a road used by cars and trucks. Or SCUBA diving. Even if it is a pleasant day, or looking at the mind blowing fish, one must always be thinking of safety, what’s in front of you, what is ahead of you. Also aikido - based around defense.