Internetdagarna interviews - introduction by croslund

Vem är du? Vad jobbar du med och varför är du på Internetdagarna?

Jag heter Christer Roslund och jobbar på ett företag som heter Shardsecure sociala medier är nystartat. Vi sitter i Hammarby Sjöstad i Goto10-byggnaden som internetstiftelsen har hand om, för startups. Vi blev det företag de valde ut i år för att vara med här och ställa ut. Det var ganksa passande.

Företaget jag är med i bygger en pdt där man kan slå sönder filer i skärvor och sprida ut på nätet och på så vis dölja informationen. Vi räknar med att ha produkten klar i kvartal 1, 2020.

Jag har en lång historia inom detta. Har hållit på med IT och IT-lösningar sedan 80-talet. Har en bakgrund identitetstjäntser. Har arbeteat med engångslösningar, certifikat. Har byggt mycket mobila banklösningar. Vi hade ett företag som var störst i sverige på engångslösenord. Har egentligen varit igenom alla varianter - statligt, kommunalt, privat, franskt, svenskt. Landsting. Ganska kul. Min bakgrund är säkerhet.

Det som gjorde mig intresserad av datorer… jag ville bli rockstjärna och vi hade så kass trummis att vi behövde någon att programmera trummaskinen. Jag tyckte det var lätt. Sedan kom Atari; Steinberger pro och så vidare. Jag skötte datorerna när vi skulle spela in.

Inget band som blev något av. då hade jag inte suttit här.

Det var inna nsamplingstiden, så man var tvungna att använda sequencers.

När blev du sist hoppfull eller glad över internet eller dess framtid?

Varje dag, egentligen. Speciellt mina barn som alltid frågar mig… min yngsta, som är 13, frågar mig hur livet var utan internet. Då inser man vilka möjligheter som finns. Hur var livet egentligen innan internet? En ganska bra fråga.

Att vi kan öka informationsflödena, möjligheten till att öka demokratin, att vi kan nå ut med demokrati i länder som vi inte haft möjlighet att komma in i tidigare. Sedan framför allt att det är en självklar del i ens vardag. Det är utmaningar med det också, men de bitarna tycker jag är intressant.

Angående online-identitet. Jag har lämnat det lite. Var så fast i det i 20 års tid. Från slutet av 90-talet. Det var så intensivt, så jag känner mig rätt nöjd med den biten, att jag är klar med identitetshantering.

Det vi jobbar med nu är spännande. Det finns något i den lösningen som är kittlande, osäker vad. Vi löser två problem i kvantdatorernas framväxt och möjligheten att knäcka kryptering på sekunder i ställer för årtionden.

Något som seglat runt är att vi kan komma runt Could act. Alla amerikanska cloud-företag - amazon, alla stora - måste möjliggöra för amerikanska staten, oavsett land, så kan de gå in och hämta den information de vill. Det gör det omöjligt för svenska landsting att använda cloudtjänster. Med vår teknik slår vi undan benen för det. En ögonöppnare för ganska många. Vi kan använda det utan att informationen blir tillgänglig för främmande makt.

Kvantdatorerna. Man ska vara ärlig och säga att kvantdatorer, det är en extremt komplex teknik. Inte som att programmera dagens datorer. Kommer krävas en ny generation utvecklare som tänker annorlunda. Har pratat med några som givit sig på att försöka. Det är rätt många som kommer falla ur, som inte kommer att klara det. Framför allt är det asymmetrisk krytpering den är bra på att lösa.

Det blir en ögonöppnare för många när de upptäcker att de har terrabyte krypterade på olika molntjänster som är lika tillgängliga efter några minuter som om det var okrypterat.

Vår lösning löser det genom att vi slår sönder datat. Du kommer inte åt hela datat, och även om du gör det är det i skärvor. Du måste kna sätta ihop det och då gå igenom vår lösning för att sätta ihop det, där vi kontrollerar behörighet. Nu är det komplement till krytpering men kan på sikt ersätta.

När gjorde internet eller dess utveckling dig arg, rädd eller bekymrad?

NSA var ganska läskigt. Hela Snowdenaffären var obehaglig. Även om man hade det på känn fick man det bekräftat. Jag kan tycka det är läskigt när regeringar tar sociala medier i örat och talar om vad som gäller. Om de inte gör det hotar de med åtgärder. Inte så fräscht. Det finns sådana saker som är problematiska, kan man säga. Å andra sidan har du darkwebhanteringen, med möjligheter för kriminella. Å andra sidan har du möjlighet att vara jsut anbonym. Många utmaningar. Som samhället i stort, egentligen.

AI - möjligheter och utmaninger igen, egentligen. Vi är inte riktigt där, men närmar oss med stora steg. Det skrämmer mig inte, faktiskt, inte så mycket som det borde. Har inte sett något som fått mig oroad, på något sätt. Jag förstår potentialen. Det skrämmer mig inte just nu, men kan se på sikt att det finns ett hot. Något annat att ligga vaken om på nätterna.

name: croslund

1 Like

English translation.
Disclaimer, rough translation made by Hugi with AI support:

Who are you? What are you working on and why are you on the Internet Days?

My name is Christer Roslund and I work for a company called Shardsecure social media. We are located in Hammarby Sjöstad in the Goto10 building that the Internet Foundation handles, for startups. We became the company they chose this year to be here and exhibit. It was pretty fitting.

The company I am part of is building a platform where you can break files in shreds and spread them out on the net and thus hide the information. We expect to have the product ready in first quarter of 2020.

I have a long history in this. Has been working with IT and IT solutions since the 1980s. Has a background identity services. Has worked with disposable solutions, certificates. Has built mobile banking solutions. We had a company that was largest in Sweden on a one-time passwords. Have actually been through all variants - state, municipal, private, French, Swedish. Regions. Quite fun. My background is security.

What made me interested in computers… I wanted to be a rock star and we had such a bad drummer that we needed someone to program the drum machine. I thought it was easy. Then came Atari; Steinberger pro and so on. I took care of the computers when we were recording.

No band that became something of. then I had not been sitting here.

It was before the sampling times, so you had to use sequencers.

When did you last become hopeful or happy about the internet or its future?

Every day, really. Especially my kids who always ask me… my youngest, who is 13, asks me what life was like without the internet. Then you realize what opportunities exist. How was life really before the internet? A pretty good question.

That we can increase information flows, the opportunity to increase democracy, that we can reach out with democracy in countries that we have not been able to enter before. Then above all that it is an obvious part of one’s everyday life. There are challenges with that too, but I think the pieces are interesting.

Regarding online identity. I’ve left it a bit. Was so stuck in it for 20 years. From the late 90’s. It was so intense, so I feel pretty content, that I’m done with identity management.

What we are working on now is exciting. There is something in the solution that is tickling, not sure what. We solve two problems in the growth of quantum computers and the possibility of cracking encryption in seconds instead of decades.

Something that has been in the air for a while is that we can get around Could act. All US cloud companies - Amazon, all big ones - must enable the US state, regardless of country, so they can go in and get the information they want. This makes it impossible for Swedish county councils to use cloud services. With our technology we break our legs for it. An eye opener for quite a few. We can use it without the information becoming available to foreign power.

Quantum computers. One should be honest and say that quantum computers, it is an extremely complex technology. Not like programming today’s computers. A new generation of developers who think differently will be required. Have talked to some who have given up trying. There are quite a few who will fall out, who will not make it. Above all, it is asymmetrical encrypion it is good at solving.

It becomes an eye opener for many when they discover that they have terrabytes encrypted on various cloud services that are as accessible after a few minutes as if it was unencrypted.

Our solution solves this by breaking the data into shards. You can’t access the entire data, and even if you do, it’s in shards. You have to put it together and then go through our solution to put it together, where we check the permissions. Now it is a complement to encryption things but can eventually replace.

When did the internet or its development make you angry, scared or worried?

The NSA was pretty scary. The whole Snowden affair was unpleasant. Even if you had sensed it, it had to be confirmed. I think it’s scary when governments take social media by the ear and tell them what to do. If they do not, they threaten with action. Not so fresh. There are such things that are problematic, you might say. On the other hand, you have dark web management, with opportunities for criminals. On the other hand, you have the opportunity to be anonomys. Many challenges. Like society at large, really.

Regarding AI - there are opportunities and challenges again, really. We are not really there, but are approaching with big steps. It doesn’t scare me, actually, not as much as it should. Haven’t seen anything that got me worried, in any way. I understand the potential. It does not scare me right now, but can see in the long run that there is a threat. Something else to stay awake at night.

Thanks for the talk @croslund!

I wanted to show you these grants you could apply for in the NGI ecosystem:

NGI Ledger and NGI Trust, specifically.