Internetdagarna interviews - introduction by IsadoraH

Vem är du? Vad jobbar du med och varför är du på Internetdagarna?

Jag jobbar på internetstiftelsen där jag leder arbetet med GOto10. Öppna mötesplatsen för innovation. Där hamnade jag för 2,5 år sedan för jag har starkt intresse för internet överlag. Vi måste öppna upp konversationen mellan olika sfärer och grupper och nätverk om internets utveckling och demokrati. Så vi får in olika perspektiv.

Jag har tidigare bott nästan halva mitt liv utanför sverige. Kommer senast från Montreal i Kanada. Vill rota mig i Sverige igen, i alla fall ett tag. Det är kul.

Mitt intresse från internet kommer från början från att förstå hur vi människor samexisterar. Intresset var kommunikation. Gick från att ha börjat studera European Studies, europastudier, till att tänka att det är jättebra kunskap, men jag behöver förstå hur vi samexisterar, skapar institutionerna och mening. Det var en annan bana - kommunikation. Kommunikation idag är svårt att tänka på utan att tänka på internet.

Sedan gjorde jag en master i Montreal som hade starkt fokus på hur internetrelaterade communities arbetar för att få fram internet och vad dess teknik ska ha för betydelse, i form av frihet och andra betydelser vi ger till internet och vårt varande på internet.

Jag är jätteintresserad av hur vi alltid försöker förhandla med varandra vad frihet betyder. Ett kontextuellt ämne. Vi har annan idé av frihet om vi snackar yttrandefrihet och åsiktsfrihet i Norden jämfört med nordamerika, men även asiatiska länder och Kiina, där vi har en annan relation till individuell/kollektivitet. Undrade hur vi förhandlar den friheten när det gäller internet. De teknikerna som alla använder. Hur förhandlar vi det? Vilket språk använder vi? Det resonerar med mig. Tittar mycket på kryptering och idén att kryptering ger oss en viss frihet.

Jag tror det är första gången… en sådan kliché. Det var nog högstadiet eller gymnasiet, när jag läste 1984. Jag tycker frågor om makt, kontroll, dystopier, auktoritet och kollektivitet är superintressant. Idén om överrvakning är en subtil eller dold maktfaktor som är svår att förhålla sig till, för det är en maskin mellan dig och makten. det är ingen människa som förtrycker dig rakt, utan idén om en människa som kan finnas bakom en maskin. Sedan hur det påverkar oss och hur vi själva förstår frihet. Det tycker jag är jätteintressant. Har inte slutat intressera mig för det. Yttrandefrihet, att få tänka fritt, samtidigt hur vi ska respektera och ge lika möjligheter till alla.

När blev du sist hoppfull eller glad över internet eller dess framtid?

det finns ju jättemånga spännande utvecklingar, egentligen. Vill inte nämna någon specifikt så, men just när man försöker hitta lösningar till problem som faktiskt är problem. Om vi nu ska huruvida till föreläsningarna här, ska det inte bara vara bullshitinnovationer. Vi har en otrolig kapacitet, egentligen.

Det är inte tekniken jag är orolig för. Är egentligen hoppfull över all teknik. Det jag är orolig för är hur vi väljer att använda den. Någonting som gör mig hoppfull är att jag ser många människor som vill göra gott och ser teknik som gör det möjligt. Om vi tänker hur vi ska möta klimathotet och bygga ett säkrare internet, så klart. det finns en hel del teknik kring detta som man kan använda som vi inte behöver vara så rädda för. Om vi tar något mer konkret -trenden att stora teknikföretagen, som Apple och andra säger att personlig integritet är viktigt. Oavsett om de tycker det eller gör det för att behålla kunderna är irrelevant. Resultatet är säkrare kommunikation. Det är en positiv utveckling, att mer människor får vetskap om att det finns verktyg man kan använda för säkrare kommunikation och så.

Det var en bred fråga. beroende på vilket ämne man väljer att prata om, i form av nya utvecklingar.

Angående klimathotet. Även där finns så många lager. Om vi ser internet som ett samordnande verktyg där vi kan nå ut till fler människor, till communitys och prata om klimatförändring, och hur vi kan nå ut lokalt. Även tekniskt om man med hjälp av teknik kan visa upp, förstå hur vi bäst för ändra beteenden på ett sätt som blir hanterbart för var och en.

Jag menar, många följer till exempel nyheterna. det är inte bra att köpa den här varan, den är inte bra för miljön. Då köper man någon annan. Svårt att veta vad som är bra och inte bra, hur man ska leva. Tänk om man genom all stora data som är tillgänglig lätt kunde se vilka beteenden vi borde och inte borde ta till oss för att veta impacten. Om vi bättre kunde koordinera och samordna kring efforts. Klimatrörelsen har kritiserats för att den inte kommer igång. Det har en uppsväng med Greta, men vad händer sedan? Många väntar på möjligheter att göra något, men vet inte vad. Vi kanske lättare kan tillhandahålla sådana möjligheter.

I slutändan är det människorna. det finns så många möjligheter. Bara en fråga om hur vi använder dem.

När gjorde internet eller dess utveckling dig arg, rädd eller bekymrad?

Jag är rädd och bekymrad över hur vi bör använda tekniken som finns när fler människor blir rädda och bekymrade. När vi är rädda har vi en tendens att bli mer defensiva, mindre välkomnande och sprida mer ondska egentligen, mer hat och så.

Då finns idag väldigt kraftfulla tekniker. det är just frågan om kontroll. En extrem centralisering av information och insamling av data till få företag. Men även den här trenden att vi vill känna oss säkra i alla omständigheter. Om vi pratar om teknik som Ring där privatpersoner vill sätta upp kameror för att bevaka närområdet, så att säga, som inte är polis eller så, med ansiktsigenkänning och liknande.

Biometrics är också väldigt svårt. Särskilt mot utsatta grupper som behöver mer skydd. Det kan missbrukas på så många sätt. Nu när saker och ting är mindre stabilt politiskt och mer skört, så är det lite läskigt ibland när vi har så kraftfull teknik som man lätt kan ta mycket kontroll med. Det ser vi på olika platser i världen, att man stänger ner internet eller andra exempel på hur man övervakar eller hittar individer som inte gör det de ska enligt auktoriteterna på plats.

Det har inte hänt ännu att det kommit någon där man inte tycker att de ska göra det de vill. Mötesplatsen GOTO10 är i tidigt stadie, att prova sin idé och se vad den kan leda till. Oftast vill människor alltid gott. Då måste man ge alla samma möjlighet att få prova först och se vad det kan leda till. Vissa idéer går jättebra, andra gör det inte, men alla måste få samma möjlighet. I bland har jag undrat vad det är egentligen. Idéer i tidiga stadier kan behöva formuleras lite mer. Men har inte stött på något än… jag har ställt kritiska frågor och hittills har allt varit väldigt bra.

Måste vi jobba på annat sätt för att nya företag inte ska vara naiva?

Ja, det hoppas jag och företag är mer medvetna. Fast break things var inte ett vinnande koncept. Fler förstår att man redan från start behöver tänka efter före. Så har vi rörelser som Slow tech, att man ska fundera mer på reglering och alla potentiella negativa konsekvenser som en ny innovation, en ny teknik kan ha för potentiella konsekvenser. Vems problem är det jag löser? Vem löser jag ett problem för? Är det ett problem som jag tror att alla människor möter eller om det är något jag bara träffar på. Och vem representerar jag egentligen? En liten grupp människor och ganska priviligerad. Kanske borde fråga och inkludera folk i den processen från start. Det börjar fler förstå. Det är avgörande.

Det faktum att man pratar om etik i förhållande till teknikutveckling i studier, computer science och så vidare. Många akademiker har pratat om det under lång tid, särskilt de som inte läst techstudier men kanske tittat på tech utifrån. Som jag med kommunikation eller mediestudier, man ser på tech ur sociologiskt fokus med människan i centrum på något sätt. Man måste föra samman de två, det tror jag är avgörande. Om man tänker på frågor om ansvar. Vi har närmat oss den i flera keynotetal. Om piloter till exempel. Man använder den som en krockkudde när inte autopiloten funkar. Planet kraschar för piloten har inte erfarenheten, men får ansvaret för kraschen. Vi har många sådana situationer - vems är ansvaret egentligen?

Om AI, det är jätteintressant i en krigszon eller som vapen, om vi sänder in drönare. Om de inte styrs av någon, om de bara har ett target… så blir det fel. Går människan fri från ansvar då? Är det den som skapat AI:n eller drönaren? Eller den som säger åt den att skjuta? Självklart måste vi fundera på de frågorna innan vi skickar ut en drönare. Det är svårt, många tycker att regelverket är för långsamt i förhållande till teknikutvecklingen. Där behöver vi mer dialog mellan beslutfattare och teknikutvecklare.

Det är det vi försöker göra här, samla folk inom utbildning, offentlig utveckling. Titta på frågor om hur nätet fungerar. Vi vill diskutera internets påverkan på samhället.

name: IsadoraH

English translation.
Disclaimer, rough translation made by Hugi with AI support:

Who are you? What are you working on and why are you on the Internet Days?

I work at the internet foundation where I lead the work with GOTO10, an open meeting place for innovation. I ended up there 2.5 years ago because I have a strong interest in the internet overall. We must open up the conversation between different spheres and groups and networks about the development and democracy of the Internet.

I have previously lived almost half my life outside of Sweden. Most recently in Montreal, Canada. I want to root myself in Sweden again, at least for a while.

From the beginning, my interest in the internet comes from understanding how we, as humans, coexist. My interest was communication. I went from studying European Studies, to thinking that it is great knowledge, but I need to understand how we co-exist, create institutions and make sense. It was another path - communication. Communication today is difficult to think about without thinking about the Internet.

Then I did a master’s in Montreal that had a strong focus on how internet-related communities work together to define the internet and what it should mean, like in the case what meaning we assign to freedom and other things.

I am very interested in how we always try to negotiate with each other what freedom means. It’s a very contextual topic. We have a different idea of ​​freedom if we talk about freedom of speech and freedom of opinion in the Nordic countries compared to North America, but also Asian countries and China, where we have a different relationship to individual / collective. I wondered how we negotiate that freedom when it comes to the internet. How do we negotiate it? What language do we use? It resonates with me. Looking a lot at encryption and the idea that encryption gives us some freedom.

I think I first got interested in this … it’s such a cliché. It was probably high school when I read in 1984. I think questions about power, control, dystopia, authority and collectivity are super interesting. The idea of ​​surveillance is a subtle or hidden power factor that is difficult to relate to, because it is a machine between you and power. There is no human being who oppresses you directly, but the idea of ​​a human being who can be behind a machine. How does it affects us, and how doe we understand freedom? I think that is very interesting. Freedom of speech, to think freely, and at the same time, how should we respect and give equal opportunities to everyone.

When did you last become hopeful or happy about the internet or its future?

there are a lot of exciting developments, really. Do not want to name anything specific really, but precisely when trying to find solutions to problems, not just “bullshit innovations”. We have incredible capacity, really.

It’s not the technology I’m worried about. I’m really hopeful about technology, really. What I’m worried about is how we choose to use it. Something that makes me hopeful is that I see many people who want to do good and see technology that makes it possible. If we are thinking about how to meet the climate threat and build a safer internet, then of course. There is a lot of technology around this that you can use that we don’t have to be so afraid of. If we take something more concrete - the trend that big tech companies, like Apple and others say, personal privacy is important. Whether they think it or do it to retain customers is irrelevant. The result is more secure communication. It is a positive development, that more people are aware that there are tools that can be used for more secure communication and such.

Regarding the climate threat. there are so many layers. We can see the internet as a coordinating tool where we can reach out to more people, to communities and talk about climate change, and how we can reach out locally. Even technically, with the help of technology, you can show, understand how best to change behaviors in a way that is manageable for everyone.

I mean, many people follow the news, for example. It is not good to buy this or that item, it is not good for the environment. It’s hard to know what is good and not good, how to live. Imagine if through all the big data that is available you could easily see what we should and should do, based on impact. We could better coordinate the efforts. The climate movement has been criticized for not getting that started. It has a boom with Greta, but what happens next? Many are waiting for opportunities to do something, but don’t know what. We may be able to provide such opportunities more easily.

In the end, it’s the people. there are so many opportunities. Just a question of how we use them.

When did the internet or its development make you angry, scared or worried?

I am scared and worried about how we should use the technology that exists when more people become scared and worried. When we are scared we tend to be more defensive, less welcoming and spread more evil really, more hate.

There are very powerful techniques today. It is a question of control, an extreme centralization of information and data collection to few companies. But also this trend that we want to feel safe in all circumstances. Like technologies such as Ring, where private individuals want to set up cameras to monitor their immediate area, with face recognition.

Biometrics is also very difficult. Especially against vulnerable groups that need more protection. It can be abused in so many ways. Now that things are less stable politically and more fragile, it is sometimes scary when we have such powerful technology. We see this in various places in the world, shutting down the internet or other examples of how to monitor or find individuals who do not do what they are supposed to do, according to the authorities in the place.

It has not happened yet that someone has come to me with something that I thought they shouldn’t do. The meeting place GOTO10 for the early stages, to test its idea and see what it can lead to. Usually people want what’s good. Then you have to give everyone the same opportunity to try first and see what it can lead to. Some ideas go well, others don’t, but everyone must have the same opportunity.

Do we have to work differently in order for new companies not to be naive?

Yes, I hope that and companies are more aware. “Move fast and break things” was not a good idea. More people understand that you have to think about it from the start. So we have movements like Slow tech, that you should think more about regulation and all potential negative consequences such as a new innovation, a new technology can have for potential consequences. Whose problem is that I solve? Who do I solve a problem for? Is it a problem that I think all people encounter or if it is something I just meet. And who do I represent? A small group of people and quite privileged? Maybe you should ask and include people in that process from the start. More people are beginning to understand. It is crucial.

The fact that one talks about ethics in relation to technology development in studies, computer science and so on. Many academics have talked about it for a long time, especially those who haven’t been in tech but have looked at tech from the outside. Like me, with communication or media studies, one looks at tech from a sociological focus with humans at the center in some way. You have to bring the two together, I think that is crucial. If you think about issues of responsibility. We have approached it in several keynote at the conference. Pilots, for example, are used as airbags when the autopilot does not work. The plane crashes because the pilot does not have enough experience, but gets the responsibility for the crash. We have many such situations - who is responsible really?

And with AI, it’s really interesting to look at war zones. When used in weapons and drones. If they are not controlled by anyone, if they only have a target and it goes wrong, are the humans behind it free from responsibility? Is it the one who created the AI ​​or the drone? Or the one who tells it to shoot? Of course, we have to think about these issues before we send out a drone. It is difficult, many think that the regulatory framework is too slow in relation to technology development. There we need more dialogue between decision makers and technology developers.

That’s what we’re trying to do here, bring together people in education, public development. Look at questions about how the web works. We want to discuss the impact of the Internet on society.

1 Like

Welcome to Edgeryders, @IsadoraH!

I can think of quite a few things that I think could be interesting for us to look at together.

For example, we just ran this event:

And @alberto wrote down some key take-aways:

And there is also the ongoing conversation on decentralized data and what it will mean for accountability. We haven’t even caught up with GDPR, and the webs are already moving on to technologies that are inherently incompatible with it:

Let’s keep in touch. It would be interesting to do something together.

1 Like

Something about this, probably the idea of freedom to Vs. freedom from and the consequences of language also connects this with the work of @katejsim.

Really interesting introduction Isadora. Many compelling points.

“Move fast and break things” was not a good idea.

I agree. This seems to come from the idea that internet services are very fungible and easy to change. Thus, being experimental is a virtue. the problem of course is, the guy leading that effort seems to believe that he came to this work with his moral structure fully developed and his ethical compass well calibrated. That is rare in the best of people. What is not rare is rationalizing one’s point of view and actions. Plus the dictates of profitability are the gas and oil that it all runs on, but it is unseemly to blatantly admit it, so along with heavy rationalizing, you get dishonesty. Some formula.

Regarding drone warfare and responsibility, the US military gives out medals to drone flyers, but there seems to be no penalties for actions some would call war crimes. Hmmm…

1 Like