Internetdagarna interviews - introduction by menluddevafan

Vem är du? Vad jobbar du med och varför är du på Internetdagarna?

Jag jobbar med kameraproduktionen här. Började med ett produktionsbolag som gjorde streaming. Det var svårt. hur får man folk med ADSL-uppkoppling att se en videoström som inte ser fucked up ut. Sedan dess har det kommit en generation åt det hållet. ju äldre jag blir desto mer känner jag att TV-gubbarna hade rätt. Det finns en poäng i att kunna någonting och inte bjuda på de senaste sex timmarnas arbetstid för att det var kul att göra. Man kan behöva lön. Den mixen kan vara bra.

Det finns en koppling där till internet. Började med att folk hade sina jobb att gå till. Nu kan vi Altavista R2D2. Man hade sett Star Wars. En ball robot. Kan vi få reda på det genom internet? Medan nu… jag tänker i alla fall på det, när det blir marknadifiering. Det går lätt att marknadifiera hela världen och kalla sig plattform och inte arbetsgivare. Sälja barnvåldtäkter via webbcams. Det blir en extrem, när alla kan prata med alla hela tiden och dessutom i…

Kontentan i vad jag tänker om själva internetet är: Låt folk göra sin grej. Jag tror inte att vi kan prata och mötas som är problemet. Problemet finns någon helt annanstans, om det är så dåligt som jag tänker det blir med att utnyttja folk till höger och vänster.

Ju fler som kan tanka hem premiär på Piratebay desto fetare kommer det bli, för fler kommer göra sina idéer. Klippa fler bra dokumentärer än övervåld mot barn.

Jag tror de bra delarna kommer överväga. De dåliga försvinner inte för att vi låtsas om.

När blev du sist hoppfull eller glad över internet eller dess framtid?

Jag tycker det är mycket dåliga vibes med facebook. Det kan nog ha varit när jag slutade hålla på med facebook. Jag hade ett konto som inte hette som jag, sedan slutade jag med det, slutade svara på mejl och blev gubbig. Då blev jag glad. När jag väl skulle använda en tjänst eller app blev jag glad att jag något som verkligen hjälpte mig i vardagen. Kolla tunnelbanan, till exempel.

Jag blev faktiskt jätteglad när jag började fatta github lite grand och skulle lära mig skriva något i Node. då kunde jag det, därför att det finns så många hjärtliga människor som hjälpte till. Min lilla inblick i folk som gör kod, programvara på nätet. Fick en inblick i det communityt. Det var fett.

När gjorde internet eller dess utveckling dig arg, rädd eller bekymrad?

Nästan jämt. Samma som med kameraövervakning. Ens data är liksom, om man tycker det är obehagligt att ha en kamera i facet är min data ännu mer… Jag tänker så här: Man bygger upp ett jättesystem för övervakning och säger att jag är cool med det, för jag gör ändå inget som är fel. Då kan man betänka att man kanske ska börja det resonemanget i vad ens demokrati är, om det är demokrati man vill använda som en safety, eller hur jag lugnar mig med det, att jag är cool med det här. Då kan man ställa sig frågan: Vad är demokrati? Det är ett vanligt svar. Alla är snälla och gör något bra, annars kan man rösta om det, så får de sluta, de där. Då kan man dels fundera på: Det är ett experiment. Och vad är en demokrati? Vad händer om det inte blir så.

Utifrån det snäva synsättet, om man ska betänka att om det går åt helvete, som det typ alltid gör, vad kommer de massiva systemen för övervakning kunna användas till? Finns nog en miljon exempel på det. Varje gång jag använder Google maps måste jag säga nej till någon consent, vill inte att de använder platsdata.

name: menluddevafan

English translation.
Disclaimer, rough translation made by Hugi with AI support:

Who are you? What are you working on and why are you on the Internet Days?

I work with the camera production here. Started with a production company that did streaming. It was hard. how to get people with ADSL connection to watch a video stream that doesn’t look fucked up. Since then, a generation has come this way. The older I get the more I feel the TV guys were right. There’s a point in being able to do something and not bid on the last six hours of work because it was fun to do. You may need pay. That mix can be good.

There is a connection there to the internet. Started with people having their jobs to go to. Now we can Altavista R2D2. Star Wars had been seen. A ball robot. Can we find out through the internet? But now … at least, I think about it, when it becomes marketable. It is easy to market the whole world and call itself a platform and not an employer. Selling child rape via webcams. It becomes an extreme when everyone can talk to everyone all the time and in addition…

The content of what I think about the Internet itself is: Let people do their thing. I don’t think we can talk and meet that is the problem. The problem is somewhere else, if it is as bad as I think it will be to exploit people on the right and left.

The more people who can refuel at Piratebay premiere, the fatter it will be, because more will come up with their ideas. Cut more good documentaries than child abuse.

I think the good parts will consider. The bad ones do not disappear because we pretend.

When did you last become hopeful or happy about the internet or its future?

I think it’s very bad vibes with facebook. It probably could have been when I stopped doing facebook. I had an account that was not called me, then I stopped it, stopped responding to emails and got stubborn. Then I was happy. Whenever I would use a service or app, I was glad that I was something that really helped me in my everyday life. Check the subway, for example.

I actually got really happy when I started to take the github a bit grand and would learn to write something in Node. then I could, because there are so many cordial people who helped. My little insight into people doing code, software online. Got an insight into that community. It was fat.

When did the internet or its development make you angry, scared or worried?

Almost even. Same as with camera surveillance. One’s data is like, if you find it unpleasant to have a camera in the facet, my data is even more … I think like this: You build a giant system for monitoring and say I’m cool with it, because I still do nothing like is wrong. Then you can think that maybe you should start that reasoning in what one’s democracy is, if it is democracy you want to use as a safety, or how I calm down with it, that I am cool with this. Then you can ask the question: What is democracy? That’s a common answer. Everyone is kind and does something good, otherwise you can vote for it, so they can quit, there. Then you can partly think about: It is an experiment. And what is a democracy? What happens if it doesn’t.

From the narrow point of view, if one should consider that if it goes to hell, as it always does, what will the massive surveillance systems be used for? There are probably a million examples of that. Every time I use Google maps, I have to say no to any consent, do not want them to use location data.

Welcome to Edgeryders, @menluddevafan!