Internetdagarna interviews - introduction by sandra93

Vem är du? Vad jobbar du med och varför är du på Internetdagarna?

Jag är här för att jag tycker det är intressant att möta andra människor och se de aktuella diskussionerna och ämnena som tas upp. Jag jobbar som konsult, har eget bolag, mot marknads och marknadsföring. Mycket på internet.

När blev du sist hoppfull eller glad över internet eller dess framtid?

Senast nu. Jag är inte så oroad, om man säger så.

Vissa saker kan vara bekymmersamma. Var på ett seminarium för några veckor sedan. Där pratade Snowden. Han var inte live, han satt dold någonstans. Han pratade mycket om big data, att information kan vara användbar, men om den nyttjas på fel sätt i fel sammanhang. Det har vi exempel på. Generellt är jag inte oroad, men man får vara beaktsam med den informationen. Att den inte hamnar i fel händer.

När gjorde internet eller dess utveckling dig arg, rädd eller bekymrad?

Det som kan göra mig bekymrad… jag har barn. I och med att jag jobbar med sociala medier och är 90-talist. Man är uppvuxen med internet och har vuxit upp med det. Man har ganska bra koll. Samtidigt kan jag bli bekymrad. Jag har en tioåring som har TikTok. Det hette Musically förut. Mer den typen av tjänster, att fel personer drar sig till de sammanhang där ungdomar är och det finns negativa tendenser där.

Det som gjorde mig bekymrad var att jag såg på facebook för någon vecka sedan att det kommit en ny app eller tjänst där du hela tiden när du är aktiv på appen så streamar du från ditt rum. Det går hela tiden att se. Någon mamma var inne på appen, vart tionde rum så satt det någon man och onanerade. Sådant gör en bekymrad. Den utvecklingen.

name: sandra93

English translation.
Disclaimer, rough translation made by Hugi with AI support:

Who are you? What are you working on and why are you on the Internet Days?

I’m here because I find it interesting to meet other people and see the current discussions and topics being raised. I work as a consultant, have my own company, towards marketing and marketing.

When did you last become hopeful or happy about the internet or its future?

Very recently. I’m not worried.

Some things can be troublesome. Was at a seminar a few weeks ago. There Snowden talked. He was not there, he was hidden somewhere. He talked a lot about big data, that information can be useful, but if it is used incorrectly in the wrong context. We have examples of that. Generally I’m not worried, but you have to be aware of that information. That it does not end up in the wrong hands.

When did the internet or its development make you angry, scared or worried?

What may worry me … I have children. Because I work with social media and am born in the 90s. Have grown up with the internet. I have a pretty good grasp of it. At the same time, I may be worried. I have a ten year old who has TikTok. It was called Musically before. More that kind of service, that wrong people are attracted to the contexts where young people are and there are negative tendencies there.

What made me worried was that I saw on facebook a week ago that there is a new app or service where you constantly stream from your room when you are active on the app. You can see all the time. Some mom was on the app, every tenth room someone sat and masturbated. That makes one worried. That development.