Internetdagarna interviews - introduction by slabbaren

Vem är du? Vad jobbar du med och varför är du på Internetdagarna?

Jag är VD för ett cloudhostingplattform som heter Atomia. Om någon läser svaret vet de vem jag är.

Jag är på internetdagarna för att det är väl Sveriges åtminstone mest välkända och kanske bäst besökta allmänna IT-konferens.

Jag är inte grundare till företaget, utan jag är från början rekryterad som säljare och efter det har jag blivit befordrad. Det som intresserar mig med detta är alltså… IT i allmänhet och framför allt molhostning, den här sfären, så att säga. Du, med lite resurser, så kan du göra väldigt mycket. Du kan bygga något som blir stort, välanvänt och som är roligt och intressant med väldigt lite… du kan också använda, det finns naturligtvis exempel på företag med oerhört mycket resurser bakom sig. Men man kan göra det med ganska lite. Det finns mycket teknik att använda och ta tillvara på och skapas nytt. Man kan arbeta med open source-produtker och kan bidra till det i framtiden.

Vår plattform i sig är inte open source. Den är en betald plattform, men den använder sig av massor av open source-komponenter och delar av plattformen har vi släppt open source och försökt bygga community. Relativ framgång. Inte lätt att bygga framgångsrika open source-produkter.

När blev du sist hoppfull eller glad över internet eller dess framtid?

Här om dagen berättade någon för mig att wikimedia foundation, de som är bakom wikipedia, planerar, eller funderar, eller kanske ska… jag vet inte hur långt gånget det är. De ska starta ett socialt nätverk. En konkurrent till facebook, twitter och company.

Jag tycker att wikipedia är en av internets bästa produkter. Hands down.

Så att om de skulle kunna repetera den framgången och skapa ett reklamfritt open source, community driven nätverk skulle det vara najs. Tycker inte om de som finns nu. De är en marknadsföringsplattform för företag och så som mig. Inte pitchen.

Det var senaste gången jag blev hoppfull. Sedan blir manhoppfull varje gång internet används för rättfärdiga protester, för att liksom förstärka och förbättra yttrandefrihet och informationsdelning. Varje gång någon gör ett open source-projekt som kan användas av vem som helst. Man blir glad av internet om man stänger av sina notifications.

När gjorde internet eller dess utveckling dig arg, rädd eller bekymrad?

Så här: Internet och internets utveckling är starkt bidragande till AI:s utveckling. Det är ett faktum.

AI och facial recognition och andra typer av automatisk identifiering och klassificering av människor är jävligt otrevligt. Den kan naturligtvis användas av polis och rättsväsende på ett bra sätt, men den kommer ju och är redan på väg att användas på oerhört obehagliga sätt. Läste någonstans på ett forum att 1984 inte var ett manus.

Det är obehagligt när sådana här dystopiska fantasier görs tekniskt möjliga. det är inte så kul. Sedan är det så klart otrevligt med all falsk information som sprids. Det är ännu otrevligare ju svårare det blir att identifiera det som är falskt och ju bättre de som sprider blir bra på att få den att se verklig ut. Det är otrevligt.

name: slabbaren

English translation.
Disclaimer, rough translation made by Hugi with AI support:

Who are you? What are you working on and why are you on the Internet Days?

I am the CEO of a cloud hosting platform called Atomia.
I am at the internet days because it is probably Sweden most well-known and perhaps best-visited general IT conference.

I am not a founder of the company, but I was initially recruited as a salesman and since then I have been promoted. So what interests me about this is… IT in general and above all, cloud hosting. You can, with only small resources, do a lot. You can build something that is big, well-used and that is fun and interesting with very little … There is a lot of technology to use and take advantage of and is created new. You can work with open source products and can contribute to that in the future.

Our platform itself is not open source. It is a paid platform, but it uses lots of open source components and parts of the platform we have released open source and tried to build community. Relative success. Not easy to build successful open source products.

When did you last become hopeful or happy about the internet or its future?

The other day someone told me that wikimedia foundation, those behind wikipedia, are planning, or are thinking abour starting a social network. A competitor to facebook, twitter and the rest.

I think wikipedia is one of the best products on the internet. Hands down. So if they could replicate that success and create an ad-free open source, community driven network it would be nice. I don’t like the ones that exist now.

It was the last time I became hopeful. Then, every time the internet is used for righteous protests, it becomes hopeful to reinforce and improve freedom of expression and information sharing. Every time someone does an open source project that can be used by anyone. You get happy with the internet if you turn off your notifications.

When did the internet or its development make you angry, scared or worried?

Here’s how: The development of the Internet is a major contributor to AI’s development. It is a fact.

AI and facial recognition and other types of automatic identification and classification of humans are damn unpleasant. Of course, it can be used well by the police and the judiciary in a good way, but it will and is already about to be used in extremely unpleasant ways. Read somewhere on a forum that 1984 was not supposed to be a manual.

It is uncomfortable when such dystopian fantasies are made technically possible. It’s not so fun. Then it is obviously unpleasant with all false information being disseminated. It is even more unpleasant the harder it becomes to identify what is false, the better those who spread become at making it look real. It’s unpleasant.