Internetdagarna interviews - introduction by Theodor

Vem är du? Vad jobbar du med och varför är du på Internetdagarna?

Jag jobbar för internetstiftelsen. Jag behöver veta vad vi sysslar med och vilka som vill komma till oss. Jag gillar internetstiftelsens värderingar, värna om att alla ska vara medvetna om vad de gör i sammanhanget internet. Att göra folk medvetna, snarare än den tekniska aspekten.

När blev du sist hoppfull eller glad över internet eller dess framtid?

Det är en bra fråga, har nog inte skett på sista tiden. Det var ett tag sedan man kände sig hoppfull. Jag kommer nog inte ihåg.

Någonstans känner jag mig lite hoppfull kring tracking. Det finns en trend mot att det går att anonymisera, går att välja.

När gjorde internet eller dess utveckling dig arg, rädd eller bekymrad?

Domänet .org såldes just. De har tagit bort spärren för hur mycket man kan ta ut för ett .org domän. Nu ska det säljas till ett riskkapitalbolag. Det skulle varit en stämpel för NGOs, och när det nu säljs till ett riskkapitalbolag med vinstsyfte. En jävig position.

name: Theodor

English translation.
Disclaimer, rough translation made by Hugi with AI support:

Who are you? What are you working on and why are you on the Internet Days?

I work for the Internet Foundation. I like the values ​​of the internet foundation – making sure everyone is aware of what they do in the context of the internet. To make people aware, rather than the technical aspect.

When did you last become hopeful or happy about the internet or its future?

That’s a good question, probably hasn’t happened lately. It’s been a while since I felt hopeful. I probably don’t remember.

Sometimes I feel a little hopeful about tracking. There is a trend towards anonymization, and choice.

When did the internet or its development make you angry, scared or worried?

The top level domain .org was just sold. They have removed the bar for how much you can charge. Now it will be sold to a venture capital company. It has been a stamp for NGOs, and now it is being sold to a venture capital company with a profit.

@matthias, did you hear about this?