Internetdagarna interviews - introduction by tulpan

Vem är du? Vad jobbar du med och varför är du på Internetdagarna?

Jag är en kvinna, 50 år. Bor i Jämtland. Jobbar på ett bibliotek. Vi utbildar oss, inom alla bibliotek, för att bli mer digitala. Speciellt den här dagen “digitalt först” som vi är här för. Var här igår också.

Inom digitaliseringen jobbar jag med ett projekt där vi som bibliotek vänder oss mot äldreboenden och personer i kommunen som inte har så lätt att nå bibliotek och information. I det projektet innehåller att ge digital hjälp till människor i kommunen. Är lite med i det också.

När blev du sist hoppfull eller glad över internet eller dess framtid?

Igår faktiskt. Jag var med på den här om vad allt digitalt gör med våra hjärnor. På alla föreläsningar jag gick på igår hade de en röd tråd. Vi måste börja kontrollera vårt användande. Det känns hoppfullt. Jag har barn, två tonårstjejer. Som förälder är man förtvivlad. Det har inte funnits styrfunktioner förut. Nu börjar det komma upp att vi måste göra annat än att vara uppkopplade.

När man hör om internet i framtiden, man känner rädsla inför att bilar ska köra sig själv och att man nästan ska tänka att lampan tänder sig själv. Då tycker jag det gått för långt. Vi blir inte människor till slut.

När gjorde internet eller dess utveckling dig arg, rädd eller bekymrad?

Det är ju faktiskt när det gäller mina barn. Skolan borde ta mer ansvar för internetanvändandet. Det borde bli ett ämne i skolan. Idag har barnen med sig mobilerna, är på internet hela skoldagarna. När man hör föreläsningarna här förstår man att det stör våra hjärnor när vi ska vara uppkopplade. Det är jag rädd för över huvud taget.

Självkörande bilar och lampor som slås på… Det känns redan nu när man går i Stockholm med Google maps. Man är beroende av internet. Tror inte det är bra i längden att vi inte ska göra någonting. Vi behöver vara aktiva. Till slut har vi inget lokalsinne kvar. Är rädd att internet ska ta över totalt.

name: tulpan

English translation.
Disclaimer, rough translation made by Hugi with AI support:

Who are you? What are you working on and why are you on the Internet Days?

I am a woman, 50 years. Lives in Jämtland. Works in a library. We train ourselves, in all libraries, to become more digital. Especially this day “digital first” that we are here for. Was here yesterday too.

In digitalisation, I work on a project where we as librarians turn to elderly residents and people in the municipality who do not have easy access to libraries and information. This project includes providing digital assistance to people in the municipality. Is a bit part of that too.

When did you last become hopeful or happy about the internet or its future?

Yesterday actually. I was in on this one about what everything digital does to our brains. At all the lectures I attended yesterday they had a red thread. We must begin to control our use. It feels hopeful. I have children, two teenage girls. As a parent, you are desperate. There have been no control functions before. Now it is beginning to emerge that we must do nothing but be connected.

When you hear about the internet in the future, you feel the fear that cars will drive themselves and that you should almost think that the lamp lights itself. Then I think things have gone too far. We won’t be human beings in the end.

When did the internet or its development make you angry, scared or worried?

It is, in fact, when it comes to my children. The school should take more responsibility for internet use. It should be a subject in school. Today, the children have their mobile phones, are on the internet all school days. When you hear the lectures here, you understand that it disturbs our brains when we need to be connected. I’m afraid of that at all.

Self-driving cars and lamps that are switched on automatically … It is already like that when you go in Stockholm with Google maps. You depend on the internet. Don’t think it’s good in the long run that we don’t do anything. We need to be active. In the end, we have no sense of direction left. Afraid that the internet will take over completely.

Welcome to Edgeryders, @tulpan!