Kolektivní smlouva naší komunity

POPREBEL je financován Evropskou komisí v rámci programu pro výzkum Horizont 2020 (číslo grantu 822682). Jeho společenství, které nazýváme „Blahobytem v Evropě“, je komunitou, kterou budujeme v symbióze s výzkumným projektem. Je to kolektivní snaha pochopit způsoby, jakými občané v různých evropských zemích žijí, pracují a zapojují se do společnosti v době vzestupu populismu. Je to platforma pro sdílení příběhů, myšlenek a postřehů, vytváření nových kontaktů a koordinaci práce. Jedná se o různorodou skupinu lidí všech věkových kategorií, pohlaví, úrovně příjmů, politických ideologií atd., zejména ve střední a východní Evropě, ale neomezuje se jen na ni. Je to proces, který spojuje lidi virtuálně nebo fyzicky, aby se podělili o zážitky, vzájemně inspirovali, propojovali a efektivně spolupracovali. Z toho vzejdou nové myšlenky, nová řešení a nová spojení, která budou prospěšná pro všechny.

Všem účastníkům:

 1. Navrhli jsme Blahobyt v Evropě s vámi, komunitou, na mysli, tak aby fungoval jako prostředek ke sdílení znalostní. Čím více přispějete, tím lepší bude znalosti všech a tím více poroste naše kolektivní pochopení věcí a schopnost jednat.
 2. Blahobyt v Evropě vítá účast každého, kdo se chce zapojit do seriózní diskuse o životě, práci a účasti ve společnosti v kontextu různých politických změn bez ohledu na své politické hodnoty a orientaci. Podporujeme konstruktivní diskusi s těmi, kdo jsou na různých stranách spektra, spíše než automatické odmítání populistických argumentů.
 3. K zajištění konstruktivních a uctivých diskusí je tým vyškolen v poskytování specifických služeb komunitního managementu a řízení debaty tak, aby se netolerovalo žádné zneužívání prostoru a verbálního násilí a aby argumenty zůstávaly na úrovni a podložené fakty.
 4. POPREBEL, výzkumný projekt, kterému svou účastí v komunitě pomáháte, je navržen tak, aby fungoval jako katalyzátor. Potrvá do konce roku 2021, i když jeho materiály zůstanou k dispozici ještě dlouho poté, stejně jako komunita na této platformě.
 5. Projektový tým je odhodlán naslouchat, zapojit se s vámi do výměny poznatků a poskytnout vám přístup ke společným zdrojům na této platformě, propojit vás s novými informacemi, znalostmi, lidmi a příležitostmi. Konkrétně to, co získáte účastí: budete vedeni k tomu, abyste přispívali podle svých zájmů, dostávat konstruktivní zpětnou vazbu nebo rady, finanční odměnu za vysoce kvalitní příspěvek, přijetí na placenou pozici, nabídku možnosti studia a osobního rozvoje, tj. školení, budete dostávat pozvánky na projektové akce, získáte přístup k dalším příležitostem dostupným v komunitě, a to buď od partnerů projektu, nebo od jiných členů komunity či organizací.
 6. Projektový tým formálně uzná většinu aktivních přispěvatelů tím, že je přijme na finančně kompenzované pozice: vypravěče, odborníky a kurátory akcí. Aktivní přispěvatele považujeme za ty, jejichž příspěvky jsou uznávány jako kvalitní a spolupotvrzovány ostatními členy komunity, podle počtu připomínek a reakcí na jejich příspěvky a podle úrovně jejich centralizace v grafu sítě ( příklad ). Tento proces se řídí formálními činnostmi, zdroji a kapacitami, které jsou v projektu k dispozici. Všechny možnosti náboru budou zveřejněny na komunitním fóru jako otevřené výzvy.
 7. Chceme si navzájem pomoci zlepšit naši schopnost analyzovat a interpretovat informace. Analyzujeme a strukturujeme informace sdílené v našich rozhovorech, abychom podpořili touhu a schopnost členů komunity konstruktivně se zapojit do společenské debaty prostřednictvím faktů, statistik a dalších informací. Ve světě všudypřítomné digitální konektivity nám zlepšení přístupu k informacím a jejich využití pomáhá smysluplně se orientovat v současných ekosystémech a společnostech. Ať už je to proto, že chcete řešit místní problémy, vést vlády k zodpovědnosti, vyvarovat se nákladných pochybení nebo se učit nové věci o světě, ve kterém žijete, znalosti představují moc.
 8. Nemůžeme vám slíbit, že vyřešíme kteroukoli z otázek vznesených současnými evropskými populisty. Je úkolem nás všech, ať už s populistickými argumenty souzníme nebo ne, abychom zvyšovali povědomí, vzájemně si sdělovali informace a zkušenosti o tom, jak se jako komunita s těmito otázkami vyrovnáváme.
 9. Mějte na paměti, že jsme různorodá komunita. To je zásadní: na této rozmanitosti stojí téměř vše, čeho můžeme dosáhnout. Je nezbytné, abychom zůstali široce otevřeni přílivu nových lidí, poznatků a dovedností. To znamená, že akceptujeme a bereme v úvahu, že jednotlivci by měli mít možnost zvolit si vlastní míru a styl účasti, pokud to neomezí autonomii ostatních.
 10. Kdo pracuje, rozhoduje. Těžištěm každé interakce by mělo být posílení a povzbuzení každého z nás k tomu, abychom něco dělali, místo abychom seděli stranou a říkali ostatním, aby nic nedělali. Pokud chcete udělat něco lepšího, můžete přidat promyšlené návrhy. Návrhy, které budou s největší pravděpodobností realizovány, jsou právě ty podpořeny nabídkou praktické pomoci od osob, které s nimi přichází.
 11. Můžete použít materiály z diskuse k tomu, abyste si udělali vlastní závěry o problémech, o kterých diskutujeme. Tyto závěry můžete využívat kdekoliv, na webu i v reálném životě, pouze s výhradou zákona a licenčních podmínek, pokud autorství těchto materiálů přisoudíte jejich autorům. Informace o vašich právech a povinnostech při používání těchto materiálů naleznete zde (odkazy na: CC BY 3.0 Deed | Attribution 3.0 Unported | Creative Commons ). My, výzkumná skupina POPREBEL, to plánujeme také. Zavazujeme se veřejně diskutovat o našich postupech, být transparentní a mít příležitost objevit, co by se dalo udělat lépe, nebo jinak.
 12. Tuto konverzaci pořádá Edgeryders ve spolupráci s University College London, Univerzitou Karlovou (Česká republika), Jagellonskou Univerzitou(Polsko), Bělehradskou Univerzitou (Srbsko). Zavazujeme se k obstarávání a řízení zdrojů za dodržování etických norem, které uplatňujeme ve všech našich činnostech.
 13. Zavazujeme se, že vynaložíme veškeré úsilí na to, aby si každý z vás udržel volný prostor, aby se k nám každý mohl připojit a využívat, nebo eticky v pořádku “zneužívat” (například tím, že uvedeme témata, o kterých jsme si nemysleli, že jsou spojena s projektem, ale chcete o nich diskutovat s komunitou), aby se prostor pro konverzaci, který udržujeme, mohl vyvíjet se samotnou komunitou. Jsme si vědomi, že to sami nezvládneme, a snažíme se vám účast usnadnit.
 14. Můžeme vymáhat dočasná omezení vašeho přístupu do prostoru POPREBEL za těch okolností, kdy vaše chování představuje riziko pro ostatní (např.: násilné nebo jinak ohrožující chování).
 15. Zavazujeme se k dalšímu nezávislému hodnocení našich aktivit a k tomu, že každý zjištěný průlom či posun proměníme v uvědomění si měnícího se prostředí, která bude řídit vývoj našich aktivit.
1 Like