Landing Page international

[TITLES FOR LANGUAGES - only translate your own!]

Auf Deutsch
на српском (links to Serbian landing page)
Polskie (links to polish landing page)
Język czeski (links to czec landing page)
[TITLES FOR LANGUAGES - only translate your own!]

Deutsch
на српском (links to Serbian landing page)
Polskie (links to polish landing page)
Czeski (links to czec landing page)


[MENU ITEMS]

Most popular stories
Organisers
Browse
About Edgeryders

[OPENING]

Wellbeing in Europe

Inspire and connect with others all over Europe by sharing your story.

We’re working together in order to build a bigger picture of wellbeing in Europe.

Tell your story and qualify for a €200 price.

Start here

Join our next virtual cafe

[1st SECTION]

Stories for you.

Shed a light on your life, it matters to all of us

Share your story

[2nd SECTION]

Or browse stories by others

[3rd SECTION]

About Us

We are Edgeryders

And we are listening. We are collecting your stories to better understand how people are building good lives in Europe while dealing with social, economic, and political challenges. We want to know what you have to say, and we want others to hear you.

Why?

Because you matter

This is how it works.

Edgeryders is platform of over 5.000 people who have been sharing their stories, their ideas, their problems, and their solutions since 2013.

All these posts together are what we call our “collective intelligence”: we turn experiences into solutions that can solve our every day problems.

And we can all benefit from knowing how our neighbors deal with similar problems, or how someone on the other side of the country has found a solution to our problem.

[4th SECTION]

Why share your story?
Edgeryders is not built on likes or hashtags. It’s built on meaningful human connections and inspiration, which are the result of sharing and making sense of experiences together.

Your story may help someone else out. Or, perhaps, by talking about what you’re dealing with, you’ll find an opportunity to solve a problem you’ve been wrestling with.

Write your story

[5th SECTION]

This is who we are

For translation (web-copy FINAL)

[TITLES FOR LANGUAGES - only translate your own!]

Deutsch
на српском (links to Serbian landing page)
Polskie (links to polish landing page)
Czeski (links to czec landing page)

[MENU ITEMS] @owen

Most popular stories
Organisers
Browse
About Edgeryders

[OPENING]

Wellbeing in Europe

Inspire and connect with others all over Europe by sharing your story.

We’re working together in order to build a bigger picture of wellbeing in Europe.

Tell your story and qualify for a €200 price.

Start here

Join our next virtual cafe

[1st SECTION]

Stories for you.

Shed a light on your life, it matters to all of us

Share your story

[2nd SECTION]

Or browse stories by others

[3rd SECTION]

About Us

We are Edgeryders

And we are listening. We are collecting your stories to better understand how people are building good lives in Europe while dealing with social, economic, and political challenges. We want to know what you have to say, and we want others to hear you.

Why?

Because you matter

This is how it works.

Edgeryders is platform of over 5.000 people who have been sharing their stories, their ideas, their problems, and their solutions since 2013.

All these posts together are what we call our “collective intelligence”: we turn experiences into solutions that can solve our every day problems.

And we can all benefit from knowing how our neighbors deal with similar problems, or how someone on the other side of the country has found a solution to our problem.

[4th SECTION]

Why share your story?
Edgeryders is not built on likes or hashtags. It’s built on meaningful human connections and inspiration, which are the result of sharing and making sense of experiences together.

Your story may help someone else out. Or, perhaps, by talking about what you’re dealing with, you’ll find an opportunity to solve a problem you’ve been wrestling with.

Write your story

[5th SECTION]

This is who we are

Here you go

Česky
[MENU ITEMS] @owen
Nejoblíbenější příběhy
O organizátorech
Procházet
O Edgeryders
[OPENING]
Blahobyt v Evropě
Inspirujte se a spojte se s ostatními v celé Evropě sdílením vašeho příběhu.
Spolupracujeme na tom, abychom získali lepší obraz o blahobytu.v Evropě.
Vyprávějte svůj příběh a získejte odměnu 200 eur.
Začněte zde
Připojte se k naší další virtuální kavárně
[1. Section]
Příběhy pro vás.
Povězte nám o svém životě, všem nám na tom záleží
Podělte se o svůj příběh
[2. SECTION]
Nebo čtěte příběhy ostatních
[3. SECTION]
O nás
Jsme Edgeryders
A posloucháme. Sbíráme vaše příběhy, abychom lépe pochopili, jak si lidé v Evropě budují dobrý život a zároveň řeší sociální, ekonomické a politické výzvy. Chceme vědět, co máte na srdci, a chceme, aby vás ostatní slyšeli.
Proč?
Protože na vás záleží
Funguje to takhle.
Edgeryders je platforma více než 5 000 lidí, kteří od roku 2013 sdílejí své příběhy, své nápady, své problémy a jejich řešení.
Všechny tyto příspěvky jsou dohromady tím, co nazýváme naší „kolektivní inteligencí“: měníme zkušenosti v možnosti řešení, která mohou pomoci s našimi každodenními problémy.
A všichni můžeme těžit z toho, že poznáme, jak se naši sousedé vypořádávají s podobnými problémy nebo jak někdo na druhém konci té samé země našel řešení našeho problému.
[4. SECTION]
Proč se podělit o svůj příběh?
Edgeryders není postaven na lajcích nebo hashtazích. Je postaven na smysluplných lidských spojeních a inspiraci, které jsou výsledkem vzájemného sdílení a snaze pochopit různé životní zkušenosti.
Váš příběh možná pomůže někomu jinému. Nebo třeba tím, že budete mluvit o tom, co vás trápí, dostanete příležitost vyřešit problém, se kterým jste zápasili.
Napište svůj příběh
[5. SECTION]
Tak tohle jsme my.

1 Like