Translation of brief version of "Spot the Future: Making a Living" in Armenian: "Նախանշել Ապագան" մասի "Ինչպես Վաստակել" հոդվածի հակիրճ տարբերակի հայերեն թարգմանությունը

Մի նոր աշխարհ է ստեղծվում, հենց հիմա, այն մարդկանց ձեռքերով, ովքեր ապրում ու գործում են ընդունված հասարակական ինստիտուտներից ու կառուցվածքներից դուրս: “Նախանշենք Ապագան” (#Spot The Future) ծրագիրը կոչված է միավորելու հիմնական դերակատարներին, հաքերներին, սոցիալական նորարարներին և այլոց իրենց հավասարակիցների հետ: Ակնհայտ է, որ թե աշխարհի հեռավոր կետերում գտնվող, թե մեր հարևանությամբ բնակվող մարդկանցից շատերը, ում գուցե հանդիպում ենք ամեն օր, բայց նորմալ չենք ճանաչում, շատ օժտված են ու ստեղծագործ: Ինչն է մեզ խանգարում միմյանցից հնարավորինս շատ բան սովորել ու միմյանց օգնել ինչով կարող ենք? Կարդացեք ավելին այստեղ: /t/spot-the-future-making-a-living/561#sthash.tMzn3mfD.dpuf

Here is the original text:

A new world is being built by people working far outside the mainstream. Spot the future is about connecting the protagonists, hackers, social innovators to their peers. Both those in other parts of the world, and the next door neighbour we meet every day, but didn’t know was so capable and creative. So we can learn from and support one another. - See more at: /t/spot-the-future-making-a-living/561#sthash.SzQk1tTZ.dpuf

Hi! Here’s how you fix translations on Edgeryders

See the translation button? Just click on it and see if the translation works. If it doesnt klick on the Edit button above it. Make sure the language setting is in the right language you are translating to and go ahead & edit contents directly…


works with the Edit button as you suggested! cool, thanks!:slight_smile:

was this option available earlier or this is new? just checking:)

has been available for a couple of days now

we tick off tasks that are in the dev & testing group one by one. That is where you can see and request tech improvements. Or ask how to use difft functionalities etc